bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Makryammos Bungalows

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Makryammos Bungalows - Остров Тасос, Лименас

Празници - Намаления и промоции

308лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2588лв
2199лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 3 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1546лв
1314лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
616лв
524лв
22-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
400лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3308лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
411лв
21-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5679лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро

Makryammos Bungalows е затворен компекс на остров Тасос с прекрасен собствен плаж, награден със Син Флаг, международния символ на качество. Настаняването в Макриамос Бунгалос е в едноетажни бунгала, разположени в екзотична гора с редки дървесни видове. Хотелът е предпочитано място за почивка на семейства с деца.
Makryammos Bungalows е отворен от края на април до средата на октомври всяко лято вече в продължение на 42 години. Комплексът е заобиколен от зеленина, водата на морето е изумрудено чиста, а плажа е покрит с фин, бял пясък.

Местоположение на Makryammos Bungalows, Остров Тасос

Makryammos Bungalows е разположен на самия бряг на морето, на площ от 120 дка гора в залива Макриамос. Само 2 км е разстоянието от Makryammos Bungalows до Лименас - главния град и пристанище на Тасос, на което спират фериботите от Керамоти и Кавала.

разстояние до центъра: 1.6км

Удобства в Makryammos Bungalows

Основната сграда е свързана с основния ресторант "Dioscuri" и бар Нимфите. В нея се помещават рецепцията и мини маркет, в който има всичко необходимо за един спокоен престой. В публичните пространства на хотела има безжичен интернет. На плажа е разположен басейн с прясна вода и бар Splash, а до тях маките гости ще могат да играят спокойно в детския кът "Mini Club".
Макриамос Бунгалос предлага безплатен паркинг на гостите си, за да могат да паркират възможно най-близо до собствените си бунгала. Бебешко кошче се таксува 5 евро на вечер при поискване. Шезлонгите и чадърите са с допълнително заплащане на ден.

Стаи и настаняване в Makryammos Bungalows

Комплексът се състои от основна сграда и 206 стаи в бунгалата: стандартни двойни, двойни superior, двойни лукс. Стандартните стаи са разположени най-далече от брега на морето в сравнение с другите типове стаи. Сградите са в хармония с природата и морето. Makryammos Bungalows е изграден с традиционната архитектура на района. Всички стаи имат своя собствена малка тераса с изглед към морето или към просторните зелени градини на комплекса. Всички стаи разполагат с душ-кабина, индивидуален климатик, хладилник, сешоар, електронен сейф, директен телефон, сателитна телевизия.

Хранене, ресторанти и барове в Makryammos Bungalows

В средата на плажната ивица е разположен централния бар, а в непосредствена близост до него се намират а-ла-карт ресторант Makriammos "Sirens", който очаква своите гости с много специалитети и Dolphin Lounge Bar с богато меню от напитки и коктейли.

Почивка и забавления в Makryammos Bungalows

Makryammos Bungalows е напълно хармонизиран комплекс с международните стандарти за управление на околната среда. Компанията се стреми за непрекъснатото развитие и подобряване на управлението й с цел да запази екологичното равновесие на региона.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

513лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
401лв
341лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
308лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3080лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2156лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2218лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
513лв
22-27 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
616лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1181лв
1004лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
924лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
411лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
719лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1971лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
821лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1654лв
1406лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2772лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1725лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1027лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2464лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2464лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1418лв
1205лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2363лв
2008лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1890лв
1607лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2126лв
1807лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
6777лв
28.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2363лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1869лв
1682лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1361лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
411лв
22-26 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1725лв
1538лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
3450лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1633лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
513лв
21-26 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1418лв
1290лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
1725лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5421лв
4879лв
25.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2464лв
10-20 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4436лв
12-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1581лв
1450лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
2835лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
935лв
795лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1890лв
1607лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1418лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
11397лв
10233лв
01.07-07.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
7045лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5421лв
4879лв
18-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
4929лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1869лв
1682лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
4518лв
4175лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
3450лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1633лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1418лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2363лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
678лв
19-24 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
698лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1952лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
668лв
568лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1356лв
1153лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
924лв
785лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1418лв
1288лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
4313лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3450лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1725лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3450лв
3095лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1725лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
22795лв
08.07-14.08
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4436лв
3992лв
9-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3450лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1725лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1725лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
23411лв
20.07-27.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3142лв
27.07-05.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4313лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2156лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2156лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4066лв
3754лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
4518лв
4066лв
17-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1725лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3450лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3780лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1181лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5391лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2363лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
401лв
341лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
401лв
27-30 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1109лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2363лв
10-15 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4253лв
3761лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-12%
1181лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3811лв
3376лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
3780лв
3379лв
11-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
3308лв
2930лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
1418лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1361лв
1225лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3267лв
2967лв
13-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
2722лв
2450лв
13-18 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1418лв
1288лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
4169лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4313лв
3832лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
3450лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2588лв
2312лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
1971лв
1764лв
3-11 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
1725лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2218лв
1996лв
10-19 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1725лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7886лв
7097лв
12-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

16 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
6325лв
16-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
14090лв
12681лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
6900лв
6210лв
16-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3450лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2588лв
18-27 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2013лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3450лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1581лв
1423лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4970лв
4473лв
25.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3450лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1807лв
1626лв
29.07-06.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1807лв
1626лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3614лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3163лв
2887лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-9%
2259лв
2081лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
4313лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4518лв
4188лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-7%
4929лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3163лв
2928лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-7%
2218лв
12-21 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3163лв
2900лв
13-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
5750лв
20-30 Авг
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1869лв
1682лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
14539лв
12654лв
20.08-27.09
2 възрастни, 3 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-13%
3163лв
2846лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3163лв
2846лв
21-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3163лв
2846лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2793лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3327лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3851лв
3273лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
924лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2363лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1294лв
1100лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1150лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5391лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1602лв
1362лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4189лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2033лв
17-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1725лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1355лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
904лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3306лв
2810лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3306лв
2810лв
9-16 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2444лв
2171лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
7045лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7045лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
7045лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4313лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4313лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4313лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4313лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4929лв
31.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4313лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3696лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4313лв
10-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4868лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2362лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, фоайе.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Makryammos Bungalows, Makryammos Bungalows thasos, Makryammos Bungalows limenas, Makryammos Bungalows greece, Makryammos Bungalows гърция, Makryammos Bungalows тасос, Makryammos Bungalows лименас, Makryammos Bungalows 2022, Makryammos Bungalows цени, Makryammos Bungalows мнения, Makryammos Bungalows цени 2022, Makryammos Bungalows лято 2022, Makryammos Bungalows ранни записвания, Makryammos Bungalows last minute, Makryammos, Makryammos thasos, Makryammos limenas, Makryammos greece, Makryammos гърция, Makryammos тасос, Makryammos лименас, Makryammos 2022, Makryammos цени, Makryammos мнения, Makryammos цени 2022, Makryammos лято 2022, Makryammos ранни записвания, Makryammos last minute, макриамос, макриамос гърция, макриамос тасос, макриамос лименас, макриамос цени, макриамос мнения, макриамос цени 2022, макриамос лято 2022, макриамос ранни записвания, макриамос бунгалос, макриамос бунгалос гърция, макриамос бунгалос тасос, макриамос бунгалос лименас, макриамос бунгалос цени, макриамос бунгалос мнения, макриамос бунгалос цени 2022, макриамос бунгалос лято 2022, макриамос бунгалос ранни записвания

cache load